Jworg (2021)'30

MONDAY 6 DECEMBER 2021 20:30
Volksroom
Philemon Mukarno
Bergensesteenweg 33B, 1070 Anderlecht, België

The performance depicts a person whose youth is cut off with dogmas. A broken development!
This mold can last a lifetime without spoiling. In fact, the dogmas stick to skin and hair. Each fiber reacts according to the pre-programmed pattern. In this performance, the protagonist has wrested and uprooted himself from guilt and expectations according to which pattern the indoctrination was established. This new path with its own life ingredients is not instant, but fresh, so can easily spoil and evaporate: A clear view can evaporate. Fresh ingredients can spoil. The main character counteracts this by allowing himself to be completely vacuumed during this performance. The newly acquired look, therefore, remains fresh and cannot spoil! However, this is not without a struggle. As a result, breathing becomes heavier and heavier. Almost breathless! It takes courage and stamina to keep going! The air in the plastic bag in which it is located becomes more and more closed off. The texts that were stuck in the head are squeezed out. They are written down by the main character on the plastic walls from the vacuum bag. The red letters trickle away due to the increased heat. Like spilled blood and forbidden tears from her. The texts with the dogmas are liberated from memory and melt. They can no longer be seen! The liberation has begun. But the breath is almost taken. Also for the spectators. Leaving the bag is difficult. A new beginning is possible. There is also the opening of the pores. Through which newly desired ideas from outside are also welcome and can offer reinforcement.

De voorstelling verbeeldt een persoon waarbij de jeugd is afgesneden met dogma’s. Een gebroken ontwikkeling!

Een leven lang kan deze mal meegaan zonder bederf. Sterker nog: De dogma’s kleven zich vast in huid en haar. Iedere vezel reageert volgens het voorgeprogrammeerde patroon. In deze performance heeft de hoofdpersoon zich ontworsteld en ontworteld aan schuldgevoel en verwachtingen volgens welk patroon de indoctrinatie is vastgesteld. Dit nieuwe pad met eigen levens ingrediënten is niet instant, maar vers, en kan dus makkelijk bederven en vervliegen: Een heldere blik kan vervliegen.Verse ingrediënten kunnen bederven. De hoofdpersoon gaat dit tegen door zichzelf gedurende deze performance geheel vacuüm te laten zuigen. De nieuwe eigen verworven blik blijft daardoor vers en kan niet bederven! 

Dit gaat echter niet zonder slag of stoot. Het ademhalen wordt daardoor zwaarder en zwaarder. De adem wordt zowat ontnomen! Er is moed en uithoudingsvermogen nodig om hiermee door te gaan! De lucht in de plastic zak waarbinnen hij zich bevindt sluit zich meer en meer af. De teksten die vastgeklonken waren in het hoofd worden eruit geperst. Ze worden door de hoofdpersoon opgeschreven op de plastic wanden vanuit de vacuümzak. Door de opgevoerde hitte druppelen de rode letters weg. Als vergoten bloed en verboden tranen van her. De teksten met de dogma’s worden bevrijd uit het hoofd en smelten. Ze zijn niet meer waar te nemen! De bevrijding is begonnen. Maar de adem wordt haast benomen. Ook voor de toeschouwers. Het verlaten van de zak is moeizaam. Een nieuw begin is mogelijk. Er is daarbij ook weer het openen van de poriën. Waardoorheen ook nieuw gewenste denkbeelden van buitenaf welkom zijn en versterking kunnen bieden.

Performance     ^Top        Next>